Warunki Użytkowania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Wstęp

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.bkshop.pl.

2.    Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowiąw szczególności:

1)     Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniuusług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

2)     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),

3)     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochroniedanych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 2 Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1.   Sklep –serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.bkshop.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

2.      Sprzedawca - BKshop service s.r.o., z siedzibą Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, identifikační číslo: 64609774, zapsané u rejestříkového soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 13988

3.       Klient– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Towaru w celu związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która robi zakupy w Sklepie;

4.       Dane– dane Klienta przetwarzane w celu utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień;

5.       Konto –indywidualne konto Klienta, umożliwiające mu składanie Zamówień;

6.    Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Sklepu umożliwiający przesłanie Danych i założenie Konta;

7.       Rejestracja– czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego Danych w celu założenia Konta;

8.       Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sklepu; wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych;

9.       Koszyk – elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie;

10.    Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży, dokonana za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;

11.    Cena – cena jednostkowa Towaru netto zamieszczona w jego opisie wyrażona w złotych polskich; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;

12.    Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, jakie ponosi Klient;

13.   Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie,obejmująca Cenę, Koszty dostawy oraz inne ewentualne należności wynikające zwyboru zakupu Towaru, w sposób określony przez Klienta przy składaniuZamówienia.

 

§ 3 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.        Korzystanie ze Sklepu  odbywa się przy wykorzystaniu systemuteleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2.        Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

3.        Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 4 Konto

1.        Złożenie Zamówienia możliwe jest tylko przez zarejestrowanych Klientów, posiadających Konta.

2.        W celu założenia Konta Klient wypełnia Formularz rejestracyjny, w którym podaje identyfikujące do Dane takie jak w szczególności:

a)       imię i nazwisko,

b)       adres e-mail,

c)        nr telefonu,

d)       nazwa firmy - w przypadku firmy,

e)       nr REGON - w przypadku firmy,

f)        nr NIP - w przypadku firmy,

g)       adres prowadzenia działalności gospodarczej - w przypadku firmy,

h)       adres korespondencyjny.

3.        Klient zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

4.        Przed przesłaniem wypełnionego Formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin Sklepu.

5.      Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą założenie Konta wraz z potwierdzeniem podanych podczas Rejestracji Danych.

6.    Klient loguje się do swojego Konta przy użyciu ustalonego przez Klienta hasła. Hasło ma charakter poufny i nie powinno być udostępniane osobom trzecim, chyba, że korzystanie z Konta odbywa się w ramach struktury organizacyjnej Klienta.

7.       Zaleca się konstrukcję silnego hasła tj. składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego co najmniej jedną dużą literę i co najmniej jedną cyfręlub znak specjalny.

8.      Podczas ustalania indywidualnych warunków handlowych z Klientem Sprzedawca może zażądać od Klienta przesłania mu odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość przesłanych Danych oraz świadczących o wiarygodności Klienta (wszczególności w przypadku odroczonych terminów płatności). W takim przypadku, przesłanie wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów stanowi warunek konieczny dla dokonania indywidualnych ustaleń warunków handlowych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9.    Posiadanie Konta umożliwia Klientowi w szczególności:

a)       składanie Zamówień w Sklepie,

b)       prowadzenie historii Zamówień,

c)        ewidencjonowanie faktur wystawionych przez Sprzedawcę.

 

§ 5 Składanie irealizacja Zamówień

1.        Składanie Zamówień w Sklepie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

2.   Wszystkie Towary znajdujące się na stronach Sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta lubjego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

3.        Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.        Wszystkie wymienione Towary i nazwy są używane na stronie Sklepu w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli.

5.        Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówieńna te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.        Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w magazynie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia, co może mieć wpływ na realizację Zamówienia.

7.     W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania) Sprzedawca zamieści o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru.

8.        Wszystkie Ceny Towarów znajdujących się na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto. W przypadku kont firmowych po ustaleniu indywidualnych cen, ceny znajdujące się na stronie są cenami netto w złotych polskich. Zakup części Towarów oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu możliwy jest jedynie w opakowaniu zbiorczym, zawierającym określoną w opisie Towaru liczbę jednostek. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

9.        Ceny nie obejmują Kosztów dostawy ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w Koszyku. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i mogą zależeć od formy dostawy, wagi oraz wielkości towaru lub regionu przesyłki.

10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a)       do zmiany Cen Towarów znajdujących się w jego ofercie,

b)       wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu,

c)        wycofywania produktów z oferty Sklepu,

d)       przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11.    Uprawnienia, o których mowa w § 5 ust. 10 powyżej nie mają wpływu na Ceny Towarów w Zamówieniach, które zostały złożone przed wejściem w życie zmian Cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12.    Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta chęci złożenia Zamówienia.

13.    Klient nie jest obciążany przez Sprzedawcę Kosztami dostawy w przypadku odbioru własnego.

14.    Zamówienia realizowane są w terminie do pięciu dni roboczych od ich przyjęcia przez Sprzedawcę.

15.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji Zamówienia lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w szczególnych przypadkach, z przyczyn odsiebie niezależnych jak np. braki produkcyjne zakładów, niedostępność Towaru poprzyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązujesię powiadomić Klienta - telefonicznie lub drogą mailową, że nie ma możliwości realizacji takiego Zamówienia w przewidywanym czasie. Klient decyduje, czy Zamówieniema być zrealizowane w terminie późniejszym czy w całości anulowane. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.

16.  Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień zawierających niekompletne Dane uniemożliwiające prawidłową realizację Zamówienia.

17.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli było ono wynikiem nieprawidłowości popełnionych przez Klienta (np. podanie błędnych Danych).

18.    Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem wewnętrznej sieci spedycyjnej Sprzedawcy przy czym Sprzedawcy przysługuje prawo korzystania z podwykonawców.

19.    Odbiór Towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.

20.   Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera.

21.    Jeżeli przed wydaniem przesyłki Klient uzna, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia w wyniku transportu, zaleca się spisanie w obecności kuriera protokołu stwierdzającego wadliwy stan przesyłki opatrzonego podpisem Klienta oraz kuriera.

22.    W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad,Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, o której mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

23.   Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta.

24.    Odbiór osobisty Towaru przez Klienta powinien nastąpić w terminie do trzechdni roboczych od poinformowania Klienta przez Sklep o zrealizowaniu Zamówienia.

25.    Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już skierowane dorealizacji.

26.  Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski i Unii Europejskiej.Zamówienia należy składać w języku polskim, angielskim, słowackim lub czeskim.

27.    Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

a)       gotówką przy odbiorze (odbiór osobisty lub pobranie),

b)       przelewem bankowym w terminie wskazanym w fakturze VAT, na warunkach ustalonych indywidualnie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

c)        przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty.

d)       przez bramkę płatniczą

28.    Dniem dokonania Płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

29.    Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktura VAT przesyłana jest drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy rejestracji.

§ 6 Odpowiedzialność orazprawa własności intelektualnej

1.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, zapomocą którego łączy się z siecią Internet.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu Sprzedawca zamieści uprzednio informację na stronie Sklepu.

3.     Strony Sklepu mogą zawierać materiały reklamowe,bannery oraz linki dotyczące usług innych podmiotów. Sprzedawca nie odpowiada za materiały innych podmiotów zamieszczone na stronie w charakterze gościnnym, komercyjnym, na zasadach wzajemności lub niesłużącym osiągnięciu efektu handlowego.

4.        Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

5.    Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie całości lub części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

§ 7 Reklamacje

1.       Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu lub realizacją Zamówienia Klienci mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia mailowego reklamacyjnego na adres: biuro@bkshop.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.

2.        Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania.

3.        O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Klient zostaje powiadomiony mailowo.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie Sklepu w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakościświadczonych usług. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

4.      Wszelkie spory wynikające z realizacjipostanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.